Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Bedankdejuf.nl (onderdeel van Ukkepuk.shop), gevestigd te Hengelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 08160503.

1. Algemeen
Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Bedankdejuf.nl. Door artikelen bij Bedankdejuf.nl te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Onze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld conform de wet “Koop op afstand”’ die sinds 1 februari 2001 van kracht is.

2. Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten.

3. Betaling
U dient uw bestelling vooruit te betalen per IDEAL, per Overboeking of per Directe bankoverschrijving. Onze Belgische klanten kunnen betalen per Bancontact/MisterCash en per Directe bankoverschrijving. Na afronding van uw bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging die tevens de factuur is.

4. Verzendkosten
Wij verzenden uw bestelling via PostNL. De verzendkosten worden automatisch berekend tijdens de bestelprocedure. Uw bestelling wordt netjes verpakt. Bedankdejuf.nl is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van leveringen via PostNL.

5. Annulering
Bedankdejuf.nl accepteert een annulering van een bestelling tot het moment dat de betaling is bijgeschreven.

6. Persoonlijke gegevens en privacy
Persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen en gebruikt voor de afhandeling en bezorging van bestellingen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

7. Afwijkingen in maat en kleur:
Houdt u rekening met kleine maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dit kan o.a. ontstaan door de instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm. Dergelijke afwijkingen geven niet het recht de ontvangst of de betaling van de geleverde producten te weigeren. Onze producten zijn niet op ware grootte afgebeeld, de maat van het product vindt u bij de productomschrijving.

8. Garantie en retourneren:
Volgens de wet “Koop op afstand” hebt u het recht de producten binnen 7 dagen te ruilen, dit geldt echter niet voor alle bestellingen. Maatwerk, gepersonaliseerde producten en snoepgoed kunnen helaas niet worden geruild. Neem in alle gevallen eerst contact op via ons e-mailadres info@bedankdejuf.nl. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant. U ontvangt het door u betaalde bedrag excl. verzendkosten binnen 14 werkdagen retour op uw bankrekening nadat wij uw pakketje in goede orde en in originele staat hebben ontvangen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Bedankdejuf.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Bedankdejuf.nl verkochte producten.
9.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bedankdejuf.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Bedankdejuf.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
9.3 Bedankdejuf.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden aangegeven. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Bedankdejuf.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast.

10. Overmacht
Bedankdejuf.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat Bedankdejuf.nl omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Bedankdejuf.nl. In geval van overmacht heeft Bedankdejuf.nl het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Bedankdejuf.nl zal u dit altijd schriftelijk meedelen.

11. Vragen / klachten
11.1. Bedankdejuf.nl streeft naar tevreden klanten. Wanneer u vragen of klachten heeft over de diensten en/of producten van Bedankdejuf.nl, dan wordt Bedankdejuf.nl daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht. E-mail voor vragen/klachten naar info@bedankdejuf.nl.
11.2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
11.3.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
11.4.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
11.5. Consument kan tevens een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/) 

12. Aansprakelijkheid 
12.1.Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
12.2.Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van ondernemer. 
12.3.De aansprakelijkheid van ondernemer is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. 
12.4.Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

13. Copyright en merkrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Bedankdejuf.nl.

14. Overige bepalingen
Bedankdejuf.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.